Kategorija

Privatumo politika

 

1. UAB „Liregus“ (toliau – „Bendrovė“) gerbia visų savo klientų (paslaugų / prekių pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainės www.liregus.lt, www.liregus.eu  (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis / prekėmis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).

4. Gerbdami Jūsų privatumą ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

5. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų

NAUDOJAMOS SĄVOKOS 

6. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

7. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

8. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

9. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

10. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

11. Duomenų valdytojas – UAB „Liregus“  pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 120203525, registruota buveinė Skroblų g. 19, 03141 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

12. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME?

14. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas / prekes kitų būdu:

 • vardas;
 • pavardė;
 • asmens kodas (Jei tokį nurodote);
 • adresas (Jei tokį nurodote);;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz.: paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • slaptažodžiai.

15. 14 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

16. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės:

 • prisijungimų IP adresai ir laikas;
 • vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;
 • duomenys apie prekių ar paslaugų naudojimą, pvz.: duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

17. 16 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“ (Svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 3 (trejus) metus.

 

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

18. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • paslaugų ar prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti;
 • bendrovės Klientams identifikuoti Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros;
 • su paslaugų užsakymu susijusiems buhalteriniams dokumentams tvarkyti;
 • susisiekti su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).

 

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 19. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus:

 • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

 

KOKIAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES JŪS TURITE?

 20. Jūs turite šias duomenų subjektų teises:

 

Jūsų teisė

 

Aprašymas

 

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į mus prašydami:

 • patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 • suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui: kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame šioje privatumo politikoje.

 

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime, Jums prašant, ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Pažymime, kad savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti asmeninėje Svetainės paskyroje.

 

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti;
 • kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 • kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis.
 • kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, ir kt.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įgyvendinant teisinius įsipareigojimus, įtvirtintus Reglamente ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti (pavyzdžiui, saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • jie nebėra reikalingi įgyvendinant asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems buvo surinkti, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs esate paprieštaravęs duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisinės priežastys yra viršesnės už Jūsų teisėtas priežastis.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

 

Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba galite pateikti prašymą, kad mes tiesiogiai persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba su Jumis sudaromos sutarties vykdymu;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

 

Teisė nesutikti

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

 

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

KAIP NAGRINĖJAMI JŪSŲ PATEIKTI PRAŠYMAI?

21. Siekdami apsaugoti visų savo Klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz., vardą, el. pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti Jums pranešimą registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje pateiktais duomenimis arba Jūs neautorizuosite pagal gautą el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

22. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo informuoti Jus apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į pateiktų prašymų sudėtingumą ir skaičių ir apie tai Jus informuojant.

23. Vieną kartą per metus informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateiksime nemokamai. Jei Jūs kreipsitės daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus arba Jūsų prašymas bus nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, tokiu atveju galėsime imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys duomenų teikimo sąnaudų.

 

 

KAIP ATLIEKAMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU?

24. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu.

25. Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • elektroninio pašto adresas.

26. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba iki šio sutikimo atšaukimo. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu pateikiant prašymą Bendrovei (tiesiogiai, paštu, el. paštu arba telefonu).

27. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Bendrovės pasiūlymų ar naujienų. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą ar savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu: info@liregus.lt  arba telefonu +370 5 2336476.